KARIN

Wool cushion Karin Indigo KARIN Indigo new

Size: 60×40 cm / 24×16”

Wool cushion Karin Concrete KARIN Concrete new

Size: 60×40 cm / 24×16”

Wool cushion Karin Black KARIN Black new

Size: 60×40 cm / 24×16”